Integritetspolicy

Denna sida ska hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut angående din relation till oss med hänsyn till personuppgifter. 

Innan vi går in på detaljer skulle vi vilja belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

 

  1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
  2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter som du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig Achieve Competence tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem, hemsidan och när du är i kontakt med oss.
  3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter som vi samlar in och vad vi gör respektive inte gör – med dem.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Achieve Competence Sweden AB (nedan Achieve Competence), 559216-6903 är leverantör av webbaserade utbildningar, som nedan kallas ”Tjänsten”. 

Achieve Competence är personuppgiftsansvarig och har ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärderna. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas nedan för ”Användaren”.

Achieve Commpetence är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du beställer Tjänsten
  • du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten
  • du anmäler dig till någon av våra utbildningar
  • du har en fråga och/eller kontaktar oss
  • du besöker vår hemsida och accepterar cookies

 

När du beställer Tjänsten samlar vi in dina kontaktuppgifter och företagsuppgifter. Alla användare har registrerade kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter samt online identifikationer hos oss för att kunna använda Tjänsten. 

Vid anmälan till våra utbildningar behöver vi deltagarens kontaktuppgifter och företagsuppgifter samt behandla utbildningsuppgifter om utbildningen som du gått. 

Har du en fråga eller kontaktar oss gällande något annat ärende kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. 

Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, online identifikationer, företagsuppgifter samt ärendet i sig, vilket innehåller de personuppgifter som du valt att dela med oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Achieve Competence samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra åtaganden gentemot dig enligt avtal, samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både Tjänsten och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera ditt konto, för statistiska ändamål, vidimera diplom och intyg samt för att kunna delge dig nyheter.

De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera ordern, fakturera och skicka inloggningsuppgifter till dig. Alla användares personuppgifter behövs för att kunna ge dig tillgång till Tjänsten, för att du ska kunna använda Tjänsten, kunna skapa en behandlingshistorik åt dig som kund, kunna identifiera dig samt veta vilka användare och kunder som använder Tjänsten.

Kontaktuppgifter, företagsuppgifter och information om vilken kurs du är deltagare på behövs för att fullgöra våra åtaganden för utbildningstjänster såsom hantera din anmälan och fakturera dig. 

Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning som du samtycker till. När du kontaktar oss via någon av Achieve Competence  kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor. Besöker du Achieve Competence  hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Det är viktigt för oss på Achieve Competence att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och sparar dina uppgifter. Vi säkerställer att alla uppgifter behandlas med hög säkerhet och är endast tillgängliga för de som är behöriga. Samtliga personuppgifter kommer inte under några omständigheter att lämna våra servrar, era uppgifter kommer ej heller att användas till något annat än vad som har nämnt ovanför. 

Personuppgifterna kommer ej heller att spridas eller på annat sätt göras tillgänglig för tredje person eller att säljas till andra företag. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Achieve Competence sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Achieve Competence radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom rimlig tid efter avtalets upphörande, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in.

Uppgifter i Tjänsten raderar systemadministratören och personuppgifter som behandlas för fakturering av utbildning sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen. Efter avslutad utbildning sparas uppgifterna tills dess att uppföljning är genomförd. 

En ny uppföljningstid startar efter varje avslutad utbildningskurs. Uppgifter som samlas in när du kontaktar oss lagras så länge du är kund hos oss för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. 

Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos Achieve Competence har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. 

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. 

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. 

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. 

Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Kontakta oss om du vill veta mer på: info@achievecompetence.se